Świadomość ekologiczna

Funkcjonowanie w społeczeństwie obejmuje wiele jego aspektów. Każde z nas potrzebuje do życia tych samych czynników, a pewne zachowania, wynikające z konieczności ich pozyskania, również są dla nas wszystkich równe. Żyjemy w tym samym świecie, korzystając z osiągnięć cywilizacji, które z roku na rok są coraz większe. Coraz mniej pozostaje miejsc niezabudowanych, gdyż każdą wolną przestrzeń, niezależnie od tego czy jest własnością prywatną, czy miasta, prędzej czy później pokrywają liczne budynki o charakterze hurtowni, magazynów, sklepów, lub biurowców. Człowiek niszczy wszystko to, co w sposób naturalny stworzyła przyroda. Nie zastanawia się jednak nad tym, ze w ten sposób szkodzi nie tylko środowisku, ale również sobie. To właśnie my, zgodnie z prawami biologii, korzystamy z tlenu, który przetwarzają dla nas rośliny. Zmniejszenie ich ilości powoduje ograniczenie możliwości przekształcania dwutlenku węgla w tlen. Ekolodzy alarmują również, że takie działania są podstawową przyczyną wyginięcia rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Tym samym różnorodność, tak cenna w świecie przyrody, zaczyna stopniowo zanikać, ustępując miejsca cywilizacji, rozwijającej się w celach zysków materialnych.

Działania ekologiczne

Zielona Organizacja Europejska to polityczna fundacja, która założona została w 2008 roku a wszelkie jej finansowania sa zasługą parlamentu Europejskiego. Fundacja ta jest niezależną instytucją która posiada swój własny program polityczny. Ma ona jednoczyć we wspólnym celu wszystkich ludzi bez względu na narodowości oraz wzmagać w nich motywację do działania na rzecz wszystkich ludzi. Zielona Organizacja Europejska to jedna z organizacji ekologicznych. Ekologia jest niezwykle ważnym pojęciem o bardzo szerokim zakresie pojęć i badań. Ekologia to w najprostszym rozumieniu dziedzina która bada wszystkie czynniki które zachodzą pomiędzy wszystkimi organizmami żyjącymi na ziemi, pomiędzy organizmami w obrębie swojej rasy ale także i pomiędzy nimi a ich środowiskiem naturalnym, pomiędzy planetą ziemią. Najbliżej nas rodzaje ekologii jakie możemy znać z codzienności to chociażby segregacja śmieci do czego namawia nas większość ekologicznych organizacji a ma to zapobiegać późniejszemu niszczeniu naszego środowiska, gdyż śmieci, głównie plastik czy szkło bardzo długo się rozkładają dla tego tak ważne jest aby je po prostu segregować i przetwarzać od nowa. Ważne jest abyśmy wspólnie dbali o miejsce gdzie żyjemy.

Międzynarodowy Zielony Krzyż

Ekologia to bardzo szerokie pojęcie. Składa się na nią wiele czynników i istnieje wiele organizacji, ruchów i innych stowarzyszeń które działają na jej rzecz. Taka organizacja to na przykład Międzynarodowy Zielony Krzyż. Jest to organizacja ekologiczna która zapoczątkowana została nie tak dawno bądź co bądź bo w 1993 roku, w kwietniu, w Kioto na tak zwanym Szczycie Ziemi to znaczy na Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Jest to ekologiczna wersja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i dąży ona przede wszystkim do zapobiegania wszelkim katastrofom ekologicznym i do niesienia pomocy ofiarom tychże katastrof. Organizację tę założył ówczesny prezydent ZSRR tj. Michaił Gorbaczow a jej siedziba znajduje się w Genewie. Ogromnie ważne są dla ludzi ale także i dla zwierząt i całego środowiska naturalnego tego typu organizacje gdyż nigdy nie wiemy kiedy, nawet przez nasze bezmyślne zachowanie i dążenia do polepszenia swojego życia, działamy na niekorzyść środowiska które nas otacza i może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na przyszłe losy planety. Ważne jest aby zapobiegać niekorzystnym czynnikom ale ważne jest także aby z następstw tych czynników można było się w jakiś sposób podnieść.

Ochrona zwierząt ważna dla ekologii

Bardzo ważna dla Ekologii jest ochrona roślin i zwierząt. Jednymi ze zwierząt które są szczególnie obejmowane ochroną przez jedną z organizacji ekologicznych są ptaki. Ta organizacja to Królewskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Organizacja ta założona została w 1889 roku. Jest to organizacja brytyjska, pozarządowa, która zajmuje się ochroną ptaków ale także ich siedlisk, to jest ich środowiska naturalnego, a przede wszystkim wszelkich gatunków zagrożonych. Z języka angielskiego organizacja ta nazywa się Royal Society for the Protection of Birds w skrócie RSPB. Jest to jedna z największych organizacji tego rodzaju na całym świecie i największa w Europie. Na początku założenia tej organizacji, jej działania odnosiły się przede wszystkim do protestu przeciwko wykorzystywaniu piór jak również skóry ptaków z rodziny perkozów, perkozów dwuczubnych do tworzenia substytutów futer. Dzięki RSPB doszło do uchwały różnych aktów prawnych które zakazują używania ptasich piór do produkowania odzieży. Ekologia jaką zajmuje się ta organizacja to także opracowywanie polityki działającej na rzecz ochrony przyrody a także prowadzeniu różnorakich projektów. Organizacja ta pod swoimi skrzydłami ma ponad 200 rezerwatów przyrody.

Greenpeace a ekologia

Ekologia to bardzo ważna dziedzina w naszym życiu gdyż działa ona aby uchronić nas i otaczającą nas przyrodę przed wyginięciem. Istnieje bardzo wiele organizacji ekologicznych które działają na tę rzecz. Jedna z nich jest Fundacja Greenpeace. Organizacja ta działa już na świecie od 1971 roku i jest to międzynarodowa organizacja pozarządowa. Stworzona została w Kandzie w mieście Vancouver i miała ona na celu sprzeciw wobec amerykańskim testom atomowym odbywającym się na Alasce. Teraz organizacja ta wszystkie swoje działania kieruje na rzecz środowiska naturalnego. Greenpeace prowadzi swoją działalność na terenie 42 krajów w granicach całego świata. Wszystkie fundusze jakimi ta organizacja dysponuje są w całości pozyskiwane od dobrowolnych darczyńców. Co ważne w trosce o niezależność tejże międzynarodowej organizacji pozarządowej, Greenpeace, nie przyjmuje żadnych funduszy które pochodzą od firm i rządów. Dzięki takim organizacją jak ta widzimy jak wielu ludzi na świecie kieruje się troską o dobro nas wszystkich i jak zabiegają o to aby takie organizacje funkcjonowały i aby ich cele zostawały w szybki sposób zostały doprowadzone do należytego skutku.

Ekologia- o czym jest?

W ostatnim czasie bardzo wzrosło w mediach zainteresowanie ekologią. Wiele osób, które zajmują się jej propagowaniem to najczęściej aktorzy, celebryci czy muzycy. Dlaczego tak się dzieje? Chcą oni rozsiewać wkoło siebie pewne odczucie opieki, brania odpowiedzialności za planetę, chcą tym przykryć całe swoje zachowanie jakiekolwiek ono jest tak aby ludzie myśleli że są oni dobrzy i działają dla dobra ogółu. Jednakże jest to tylko sposób kreowania siebie i po prostu zjednywania sobie fanów. Ekologia to pojęcie zajmujące się przede wszystkim analizowaniem wszelakich zależności pomiędzy organizmami żywymi ale także pomiędzy nimi i ich środowiskiem naturalnym w którym żyją. Ekologia to pojęcie zajmujące się przede wszystkim analizowaniem wszelakich zależności pomiędzy organizmami żywymi ale także pomiędzy nimi i ich środowiskiem naturalnym w którym żyją. Ekologia to także zbiór działań które mają na celu zapobieganie wyniszczaniu i zanieczyszczaniu naszej planety poprzez ograniczanie użycia pojazdów spalinowych, poprzez segregacje odpadów oraz ich recykling to znaczy przetworzenie. W ostatnim czasie także istnieją akcje noszenia zakupów ze sklepu w torbach ekologicznych, szmacianych a nie w foliowych, jednorazowych rozkład trwa bardzo długo.

Ekologia dąży do zapobiegania niszczenia ziemi

Ziemia to nasza planeta. To dom nie tylko nasz, ludzi, ale także i wszystkich zwierząt, wszystkich ptaków, ssaków, gadów i płazów oraz owadów jak również wszystkich roślin które istnieją na ziemi. Bardzo ważnym zadaniem jakie nakłada na nas to że jesteśmy mieszkańcami planety ziemi jest dbanie o nią i nie działanie na jej niekorzyść. Jednakże czasami jest wręcz odwrotnie, a ludzie działający na własna korzyść nieumyślnie powodują zatruwanie roślin, zwierząt i powietrza. Prostym przykładem na to jest użytkowanie samochodów, gdyż spaliny wydzielane z nich przez rury wydechowe posiadają niepożądane dla środowiska naturalnego substancje. Również freony które są substancjami zamieszczonymi we wszelkich aerozolach i lodówkach doprowadzają do niszczenia ozonu i powiększania się dziury ozonowej. Jest to niebezpieczne dla nas gdyż jeśli przez dziurę ozonową zaczną przebijać groźne promienie ultrafioletowe to doprowadzić one mogą do raka skóry i innych bardzo poważnych chorób u ludzi. Ważne jest aby wziąć poważniej do siebie wszelkie informacje w jaki sposób zapobiegać szkodliwemu działaniu ludzi na nasza planetę. Bardzo dużą rolę odgrywa tutaj pojęcie ekologii w którym duża cześć badań zajmuje się właśnie wspólnymi zależnościami między ludźmi, zwierzętami i ich planetą, miejscem życia.

Ważne pojęcia w ekologii

Ekologia to nauka niezwykle obszerna, zajmująca się wieloma zależnościami pomiędzy organizmami żywymi, ale także pomiędzy organizmami i środowiskiem naturalnym, które je otacza. Zawiera ona w sonie bardzo wiele różnych pojęć które zasługują na bliższe ich poznanie i rozwinięcie. Te pojęcia to przede wszystkim populacja, ekosystem, biotop, krajobraz, biosfera, biocenoza jak też sukcesja ekologiczna. Populacja są to organizmy będące jednego gatunku, które żyją w tym samym czasie w określonym środowisku oraz które wzajemnie na siebie oddziaływają i są zdolne do wydawania na świat potomstwa. Następne pojęcie to ekosystem który z populacją jest związany, ponieważ ekosystem to biocenoza i biotop (zespół organizmów i środowisko naturalne) czyli inaczej mówiąc zespół organizmów i środowiska połączonych relacjami troficznymi. Skoro biocenoza i biotop zostały też przedstawione to warto zając się pojęciem sukcesji ekologicznej. Jest to najważniejsza forma tzw. zmienności biocenozy w czasie. Sukcesja to następstwo, co idealnie opisuje całą istotę tego zjawiska. Cały proces przebiega przez kilka etapów, z czego każdy z nich odgrywa ogromne znaczenie dla ekologii.

Początki ekologii

Ernest Haeckel była to osoba która wprowadziła do biologii takie pojęcie jakim jest ekologia. Miało to miejsce w 1869 roku a pojęcie to miało określać wszelkie badania przeprowadzane nad zwierzętami jak też ich wszelkimi relacjami z całym światem nieorganicznym ale też organicznym, który je otacza. Brane były również pod uwagę wszelkie interakcje które pomiędzy nimi zachodziły zarówno te przyjazne jak i wrogie. W środowisku na wszelkie organizmy żywe oddziaływają zarówno czynniki abiotyczne jak i biotyczne. Ekologia to pojęcie względne ponieważ to co ona obejmuje jest zależne od tego w jaki sposób popatrzymy na sposób jej definiowania. Dla jednych ekologia może być nauką biologiczną, dla innych nauką geograficzną a dla jeszcze innych osób może zawierać w sobie całą problematykę ochrony środowiska. Ekologia jest niezwykle obszernym pojęciem dlatego też posiada niezwykle wiele swoich definicji których z czasem przybywa tak jak naukowców i badaczy którzy ekologią zajmują się na co dzień. Ekologia zawiera w sobie także wiele ważnych pojęć a najważniejsze z nich to: populacja, biocenoza, ekosystem, krajobraz, biosfera jak również sukcesja ekologiczna.

Działy ekologii

Ekologia jest to nic innego jak nauka, która zajmuje się strukturą jak również funkcjonowaniem przyrody, także badaniem różnorakich oddziaływań, które zachodzą pomiędzy organizmami a ich środowiskiem a także miedzy tymi organizmami. Ekologię możemy podzielić na poszczególne działy. Sa to: ze względu na zakres zainteresowania i poziom organizacji, autekologia, synekologia oraz charakterystyczne pod względem metodologii badań, ekologia opisowa, ekologia funkcjonalna, ekologia ewolucyjna oraz ekologia molekularna. Jeżeli by tu wyróżnić przede wszystkim działy które wyrażają właśnie wspomniane zainteresowania, a także poziomy organizacji, to autekologia to jest ekologia organizmów, czyli zajmuje się przede wszystkim badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska abiotycznego na różne organizmy, natomiast synekologia jest to ekologia różnych ekosystemów. Co to znaczy? To znaczy że zajmuje się badaniem różnych grup organizmów w biocenozach jak też zależności zachodzących pomiędzy zbiorami organizmów, a ich miejscami bytowania. Pojęcie ekologia został wprowadzony w roku 1869 przez niemieckiego biologa ale także ewolucjonistę, Ernesta Haeckela i z początku określało badania nad zwierzętami ale także ich relacjami z otaczającym ich światem.

Recykling ważnym pojęciem dla ekologii

Ekologia jest to taka dziedzina, która zajmuje się w dużej mierze ochroną środowiska naturalnego czyli naszej planety. Najbliższa nam ekologia, w której również możemy brać czynny udział to segregacja śmieci, inaczej zwana recyklingiem. Czym to się charakteryzuje? Mianowicie tym że wszelkie odpady które się nam zbierają w naszych gospodarstwach domowych, czy to wszelkie plastikowe pudełka i opakowania produktów spożywczych, czy też szklane butelki lub puszki nie składujemy razem w jednym worku czy pojemniku ale oddzielamy je od siebie tak aby później można było mieć z nich jeszcze jakiś pożytek. W jaki sposób mam z nich użytek? Zachodzi to w bardzo prosty sposób, mianowicie w odpowiednich do tego celu fabrykach przetapia się te właśnie odpady tak aby w przyszłości od nowa zrobić z nich to samo lub coś innego z tego samego materiału a nie zanieczyszczając planety coraz to nowymi odpadami. Zagorzali ekologowie dbają również o to aby nie zanieczyszczać na przykład planety spalinami samochodowymi, toteż posiadają samochody na przykład na energie elektryczną lub na biodegradowalne paliwo, które jest całkowicie nieszkodliwe dla naszej planety i dla przyszłości jej mieszkańców.

Czym jest ekologia

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że o planetę należy dbać, bowiem to ona właśnie powinna nadawać się na przyjęcie naszych potomków i potomków naszych potomków. Fanatyczna ekologia to nie rozwiązanie – ważne jest, abyś przede wszystkim zrozumiał, dlaczego należy chronić środowisko naturalne. Potem, małymi krokami sam zaczniesz wprowadzać do swojego życia niezbędne modyfikacje. Zdecydowanie nie należy przesadzać, ponieważ skrajności nigdy nie wychodzą na dobre – co najwyżej stracimy zapał. Najważniejsze to wiedzieć, co w naszym życiu powinno się zmienić. Ekologia powinna być dla nas istotna, choćby z uwagi na fakt, iż stan naszej planety ciągle się pogarsza. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci mogły oddychać świeżym powietrzem, mogły podziwiać zagrożone teraz gatunki zwierząt i roślin, powinniśmy zacząć od własnego podwórka. Segregujmy śmieci, nie marnujmy wody i prądy, nie wyrzucajmy opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia. Zbierajmy baterie i wszystkie te rzeczy, które będzie można oddać w ramach solidarności z Matką Ziemią. Takich rzeczy jest wiele, wystarczy sprawdzić na stronach poświęconych ekologii. Pamiętajmy jednak o nie popadaniu w skrajności – wybierzmy te czynności, które nie będą źle odbierane przez naszych bliskich.

Ekologia coraz istotniejsza

Wielu z nas coraz częściej zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilkadziesiąt i kilkaset lat. Środowisko naturalne już dziś jest mocno zanieczyszczone w wielu krajach, na wymarciu są kolejne gatunki zwierząt. Nic więc dziwnego, że ekologia staje się dla ludzi coraz ważniejsza. Oczywiście nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób można wspierać środowisko naturalne. Wielu też nie widzi problemu, jakim jest niewątpliwie niszczenie lasów i innych naturalnych ekosystemów. Na szczęście funkcjonuje wiele organizacji, które walczą o stan przyrody. Ekologia jest dla nas przede wszystkim segregowaniem śmieci, kupowaniem produktów w opakowaniach nadających się do ponownego użycia oraz oszczędzaniem wody. Dla wielu jednak wspomniana segregacja śmieci jest niedorzecznością – w końcu wszystkie śmieci, wymieszane razem trafią do jednego zbiornika. Niestety, tak rzeczywiście jest, dlatego należy dążyć do zmiany tej sytuacji. Ekologia powinna być dla nas stylem życia i ideologią, której powinniśmy być wierni. Nie musimy być jej fanatycznymi zwolennikami, jak niektórzy, zasadniczo wystarczy, że będziemy mieli świadomość tego jak można w prosty sposób odciążyć nasze środowisko naturalne.

Jak ważna jest ekologia w naszym życiu?

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i dbanie o jego nie niszczenie, na pewno działaliśmy już tak już dawno, dawno temu. Można tak wnioskować, ponieważ kiedyś ludzie byli bardziej zależni od środowiska naturalnego. Nie można powiedzieć, że dzisiaj nie są, ponieważ jednak skądś czerpiemy surowce mineralne oraz zasoby. Ekologia stała się ostatnio popularnym tematem. Powstało wiele organizacji społecznych, których głównym celem jest ochrona środowiska. Idąc dalej, coraz szersze grono ludzi przekonuje się jak ważne są nawet najprostsze czynności, w służbie naturze. Ekologia jest nauczana w zasadzie już od pierwszych naszych lat w szkole. Początkowo korzystamy z lekcji przyrody, żeby zdobyć ogólną wiedzę na temat środowiska. Później, czerpiemy z kilku nauk przyrodniczych, które wraz z wejściem do czwartej klasy, są nas nauczane. Pośród tych nauk, temat ekologii i ochrony środowiska kilka razy jest poruszany. Jednak również na lekcjach języków obcych jesteśmy pouczani, co do odpowiedniego współżycia ze środowiskiem naturalnym. Większość książek do nauki języków, przynajmniej jeden dział przeznacza na tematy przyrodnicze, w których znajduje się ekologia, pośród innych, ciekawych i pouczających zagadnień.

Ekologia, czyli czego uczymy się w szkołach

Myśl ochrony środowiska jest z nami od początku naszego istnienia. To dzięki przyrodzie potrafimy funkcjonować oraz się rozwijać. To przecież dzięki zasobom natury możemy produkować i sprzedawać. Nie jest to tak, że przed powstaniem organizacji służących ochronie środowiska, o nie nie dbaliśmy. Ekologia zajmowała spore grono ludzi i to od dawna. W naszych szkołach o ekologii uczymy się już od pierwszych lat spędzonych za szkolną ławką. Początkowo dowiadujemy się podstawowych rzeczy o środowisku i przyrodzie. Później, kiedy przedmiotów szkolnych jest więcej, nauki przyrodnicze w różnym stopniu traktują o ochronie środowiska. Twórcy podręczników nie opuszczają takich tematów, widocznie są oni zapoznani z potrzebami, płynącymi z chronienia natury. Ekologia pojawia się również jako dział w książkach do nauki języków obcych. W zasadzie w prawie każdej książce spotkamy się z działami, które traktują o przyrodzie ogólnie, o ochronie środowiska, i o różnych innych zjawiskach. Ekologia jest na pewno ważną kwestią. Jest wiele prostych sposobów, żeby postępować ekologicznie. Najprostsze to gaszenie światła, kiedy opuszczamy pomieszczenie lub segregacja śmieci na poszczególne kategorie, zależnie od materiału.

Mało ekologiczne podejście

Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu codziennością letnich wycieczek nad jezioro był widok człowieka myjącego swój samochód wodą ze wspomnianego jeziora. Może i nie było by to takie najgorsze, gdyby osobnik taki używał tylko i wyłącznie wody. Pozostałe zabrudzenia zmyte z takiego auta można by było jakoś przeboleć. Jednak jak umyć samochód bez odpowiednich środków chemicznych? No nie jest to łatwe zadanie. Dlatego też po takim weekendzie przy brzegach zbiorników wodnych unosiły się radośnie plamy piany z wszelkich możliwych rodzajów detergentów. Na szczęście w przeciągu tych kilkunastu lat świadomość społeczeństwa na temat ekologii znacząco wzrosła. Pojawiły się także przepisy zabraniające umyślnego zatruwania zbiorników wód gruntowych i podpowierzchniowych. Wzrosły też możliwości karania takich mniej uświadomionych obywateli naszego kraju, którzy postanowili zaoszczędzić trochę na umyciu samochodu w jeziorze, a co chyba najważniejsze, widok taki zaczął oburzać nie tylko wędkarzy, ale także wszystkich innych ludzi, którzy przyjechali nad jezioro, żeby cieszyć się czystą i nieszkodliwą wodą, a nie patrzeć jak unoszą się na niej wszelkie możliwe detergenty i chemikalia jakich używa się do konserwacji aut.

Makulatura

Czy ktoś jeszcze pamięta skupy makulatury? To było kiedyś normą, bo można było dostać najpierw za makulaturę jakże deficytowy papier toaletowy. Ustrój komunistyczny widać był bardziej ekologiczny niż dzisiejszy. Wtedy robiło się papier tylko z makulatury i nikt nie narzekał. Dzisiaj do produkcji papieru używane są drzewa wycinane nagminnie. Czasy się zmieniły na gorsze, a człowiek stał się jeszcze bardziej zachłanny. Nie powinno się tak robić, ale co zrobić? Każdy przecież musi sam zdecydować co jest dla niego lepsze. Planeta i ekologia zawsze jest na ostatnim miejscu. Szkoda, że na skupie makulatury dostaje się za papier dosłownie grosze. Na pewno się nie zachęci nikogo do jej sprzedaży jeśli za kilogram płacone jest kilka groszy. Przyniesiemy dziesięć kilogramów papieru i nam wystarczy na zapałki. Tak nie powinno się robić, bo to nie jest zachęta do bycia ekologicznym. Z makulatury można robić nie tylko papier toaletowy, ale również zeszyty i książki. Zacznijmy myśleć o naszych dzieciach, które będą musiały żyć w świecie bez lasów, bo my wszystko im wytniemy. Szkoda patrzeć, że całe drzewa trafiają do naszego sedesu tylko dlatego że chcemy mieć miękki papier w białym kolorze i jakimś tam zapachu.

Recykling

Jedynym sposobem na walkę ze śmieciami jest recykling. Człowiek musi sobie zdać wreszcie sprawę, że nie można wszystkiego ciągle produkować i składować. Jeśli coś się zepsuje to nie można wyrzucać rzeczy tylko rozebrać ją na części i każdą z nich oddać do innego rodzaju utylizacji. Firmy na całym świecie systematycznie inwestują w recykling, bo zdają sobie sprawę z tego, że jest on konieczny. Gdyby nie recykling mogłoby zabraknąć materiałów w niektórych regionach. W momencie kiedy zaczęły się na dobre rozwijać Chiny my wysyłaliśmy do niech niesamowite ilości stali. Wszystko było skupowane i to po bardzo dobrych cenach. Dzisiaj ceny spadają, ale to nie oznacza, że nie ma zapotrzebowania na recykling. Sami posiadamy kosze na śmieci, które przeznaczone są na szkło, papier i tworzywa sztuczne. Szkoda tylko, że ekipy, które zajmują się utylizacją takich śmieci wszystko wrzucają do jednego wora. W Niemczech byłoby to nie do pomyślenia żeby ktoś zrobił taki numer. Tam naprawdę dba się o ekologię i nikt nawet nie chce słyszeć o wyrzucaniu i niszczeniu materiałów, z których da się coś odzyskać. My wolimy plastik wyrzucać do lasu niż coś z tego robić pożytecznego. Nikogo nie stać na taką rozrzutność.

Polacy, a ekologia

Nasz naród to bardzo uparci ludzie, którzy nie chcą w większości słyszeć o ekologii. Jest o tyle dziwnie, że traktujemy ekologię jako coś w rodzaju naruszenia własnego bezpieczeństwa i zamach na wolność. Nikt nam nie będzie mówił na co mamy zwracać uwagę i co mamy robić. Sami dobrze wiemy, że żyjemy zgodnie z prawami natury i nikt w Unii Europejskiej nie będzie Polaka uczył. Jak to wychodzi w praktyce? Jedźmy do lasu i się przekonajmy. Skończył się właśnie sezon grzybowy i może nie było dużo grzybów, ale na 100% przybyło kilka ton śmieci. Ludzie są na tyle bezczelni, że jedzą, robią sobie biwak po czym wszystko zostawiają. Niestety tak robimy od bardzo dawna, ale nie ma jakiś konkretnych służb, które zajęłyby się tym problemem. Najlepszym rozwiązaniem są bardzo, bardzo wysokie kary. Z drugiej strony kara pieniężna to za mało. Zdecydowanie lepiej będzie skupić się na karze w postaci sprzątania danego terenu, a jaki teren wybrać? Dobrym pomysłem byłoby wybranie terenu koło naszego domu czy na naszym osiedlu. Większego upokorzenia by nie by nie było jak ubranie delikwenta w odblaskową kamizelkę i w godzinach szczytu niech sprząta. Śmiejący się sąsiedzi na pewno byliby idealnym bodźcem do bycia ekologicznym.

Jak być ekologicznym

Nie jest łatwo żyć w zgodzie z ekologią, ale na pewno każdy z nas powinien tego spróbować. Ludzie na zachodzie uczą się jak dbać o planetę, ale tak naprawdę robi to tylko garstka ludzi. Weźmy pod uwagę, że na świecie jest około siedmiu miliardów ludzi. Teraz może połowa sieje totalną destrukcję. Trzeba wyłączyć kraje biedne, w których ludzie umierają z głodu. One nie zajmują się czymś takim jak psucie planety. Najbardziej szkodliwym czynnikiem, jaki ma wpływ na niszczenie planety ma człowiek i to nie byle jaki ale biały. Tak to my mamy najwięcej na sumieniu, bo to my wymyślamy coraz to nowsze metody jak wysadzić się razem z planetą w powietrze. To dziwne, że we własnym domu jakim jest nasza planeta człowiek robił wszystko żeby tylko nie mógł długo żyć. Ekologia nie jest straszna i wystarczy zachować kilka bardzo ważnych zasad. Idziesz ulicą wrzuć papierek do kosza. Pomylić, a co mi tam jeden papierek nie będzie zły. Tylko, że jeśli to samo co ty zrobi kilka tysięcy osób to będzie z tego totalny bród. Rozglądajmy się wkoło siebie, sprzątajmy nie tylko po sobie, ale również po naszych zwierzętach. Posiadanie psa to obowiązek, a jeśli ktoś nie chce sprzątać jego kup to niech go nie kupuje.

Nauczanie ekologii

Dzieci w szkole uczą się o ekologii. Tak naprawdę nikt nie wymaga od nas żebyśmy wiedzieli jak ekologicznie się zachowywać. Dowiadujemy się o wszystkich zanieczyszczeniach jakie płyną z powietrza i ziemi. Wiemy już, że produkcja ekologicznych samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi potocznie zwanymi hybrydami jest bardzo zabójcza dla ziemi, na której produkowane są akumulatory. Jak widać współczesny człowiek nie zna czegoś takiego jak ekologia. Jemu się wydaje, że jest ekologiczny, ale jeśli wspomniane akumulatory powodują takie kwaśne deszcze na terenie, na którym są produkowane, że z terenu zielnego zrobił się tam step to chyba coś jest jednak nie tak. Czy na pewno jest to ekologia czy tylko chęć zysku żeby płacić po sto tysięcy złotych za jeden samochód? Jeśli coś nie będzie się opłacało to człowiek na pewno się tego zadanie nie podejmie. Ekologia to nauka, która powinna być bardzo mocno wybijana następnym pokoleniom, bo tylko wtedy jest szansa, że coś z tego będzie. Jeśli nie zapanujemy nad wpajaniem dzieciom ekologii do głów to naszą planetę czeka straszny koniec. Utoniemy w śmieciach, które, na co dzień produkujemy w każdym domu. Tylko nam się nie chce być ekologicznym i żyć w zgodzie z naturą.

Śmieci

Człowiek współczesny swoim potomnym na pewno pozostawi niespodzianki w ziemi w postaci śmieci. Tak dawniej znajdowało się przedmioty różnego rodzaju, a dzisiaj są to śmieci. Człowiek widać się zmienia, ale nie na lepsze. Eksploatujemy planetę jak tylko możemy i nie ma to nic wspólnego nie tylko z ekologią, ale również ze zdrowym rozsądkiem. Każdy z nas produkuje niesamowicie duże ilości śmieci. We Włoszech kiedy był protest śmieciarzy to ludzie zaczęli tonąć w śmieciach, które znajdowały się na każdej ulicy. To nas czeka kiedy dojdzie do strajku. Jeden dzień i mamy tak duże zaległości, że trudno to sobie wyobrazić. Nie powinniśmy tak robić, ale nic nie można na to poradzić. Dzisiaj coś takiego jak opakowania szklane czy torebki papierowe to synonim wielce ekologiczny. Jeśli sięgnąć trochę dalej pamięcią to nasi dziadkowie kupowali wszystkie napoje w szklanych butelkach. W sklepach wszystko było owijane w papier i nie trzeba było się tam wszystkim martwić jak dzisiaj. Donosimy wędlinę w folii i już jest nieświeża. Mamy na składzie tylko plastikowych butelek, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Człowiek sam sobie zrobił tak straszną rzecz i sam nie wie jak ma z tego wybrnąć w godny sposób.

Przemysł

Można powiedzieć, że Polska jeśli chodzi o zanieczyszczenia z przemysłu jest bardzo ekologiczna. Nikt się nie spodziewał, że przestanie lecieć dym z wielu fabryk w naszym kraju. Zatrudnianych było w nich tysiące osób i jakoś wszystko kręciło się do przodu. Na Śląsku powietrze było tak brudne, że nie dało tam się normalnie żyć, ale to się zmieniło. Co trzeba było zrobić żeby stać się tak ekologicznym? Odpowiedź jest bardzo prosta trzeba było wprowadzić demokracje. Polska stała się z dnia na dzień krajem, który nastawiony jest na kupowanie, a nie na produkowanie. Te tysiące osób poszło na bruk, ale za to niektóre miasta są dzisiaj o wiele bardziej czyste. Wystarczy zobaczyć Śląsk, który zachęca w swoim reklamach żeby przyjechać do nich na wakacje. Mają czyste powietrze i wiele ciekawych atrakcji. Trzydzieści lat temu nikt normalny nie postawiłby tam nogi z rodziną na wczasach. Na świecie przemysł cały czas się rozwija, bo zapotrzebowanie na wszystko jest coraz większe. Wystarczy zobaczyć jak wyglądają zakłady przemysłowe w Chinach. Tam nikt się ekologią nie przejmuje, bo liczy się tylko to, że jest zarobek. Ludzie mają pracę, utrzymanie i to jest priorytetem, a nie jakaś ekologia i dbanie o planetę.

Ekologia

Dla wielu osób coś takiego jak ekologia nie istnieje. Wystarczy zobaczyć prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nie zapisuje się do paktów przeciwko niszczeniu Ziemi. Wychodzą z założenia, że ważniejszy jest dla nich człowiek, który ma zarabiać i utrzymywać rodzinę niż jakieś postanowienia. Wszystko dobrze, ale do czasu. Jeśli nie interesuje ich ekologia to za dwadzieścia lat nie będzie miał gdzie człowiek mieszkać. Nie da się od tak wszystkiego przeskoczyć. Najważniejsze to dbać o ziemię jako planetę. Mamy ją tylko jedną, ale niektórym się wydaje, że można z nią robić co się tylko chce. Powoli widać, że Ziemia jest nami zmęczona. Pytanie co zrobi żeby się nas pozbyć? Możliwości jest wiele i na pewno tyle osób ile jest obecnie na świecie nie może żyć. Zacznie niedługo brakować wody i jedzenia, bo wszystko jest eksploatowane na maksymalnych obrotach. Bardzo smutny los czeka przyszłe pokolenia, ale ktoś wreszcie będzie musiał zapłacić za to wszystko rachunek. Na obecną chwilę dzień zapłaty jest przesuwany dalej i dalej, ale wszystko ma swój kres. Zapłacimy z takimi odsetkami, że pozostanie nas na świecie dosłownie garstka. Wtedy może ekologia i dobro planety zaczną być dla nas bardziej ważne.

Paliwa

Trudno uwierzyć, że jest aż tyle ropy na świecie pod ziemią. Mówi się, że pochodzi ona ze szczątków zwierząt, ale czy aby na pewno. Miliardy baryłek ropy i nadal ropa leci. Człowiek nie myśli o tym jak bardzo zanieczyszcza środowisko spalinami i dymem z naszych pieców. Z jednej strony maksymalnie eksploatujemy złoża ropy, a z drugiej złoża węgla. Wystarczy podać przykład kopalni Bełchatów, która osuszyła przeszło trzysta tysięcy hektarów ziemi przez swoje kopanie. Niby człowiek na tym zyskał, bo ma węgiel, ale z drugiej strony robimy takie zniszczenia, które nie będą odwracalne. Powinniśmy się trochę zastanowić nad swoimi czynami, ale na to nie ma czasu. Musimy mieć coraz więcej i więcej, a jeśli braknie to coś się wymyśli. Planeta ma swoje ograniczenia i może kiedyś nam wystawić za to bardzo duży rachunek. Wtedy będziemy żałować swoich decyzji, ale co zrobić skoro człowiek mimo tylu apeli nadal ma to wszystko w głębokim poważaniu. Ludzi jest zdecydowanie za dużo, ale pomysły na rozwiązanie tego problemu od zawsze wiążą się tylko z wojnami, a to najgorsze, co może się nam ludziom przytrafić. Jest to smutna prawda, ale coraz więcej osób mówi o wojnach jako sposobie na zażegnanie przeludnienia i kryzysu gospodarczego.